Akční letáky
Doprava

Cena za dopravu u nás zakoupeného nábytku naším firemním vozidlem

Po dohodě nabízíme možnost odvozu starého, nebo nepotřebného nábytku, do sběrného dvora, na skládku odpadu, nebo třeba na chatu...

Vlastníme koncesi na provozování silniční motorové dopravy do 3,5 tuny včetně.

 

 

 

 

LM - interier na facebooku

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Tento reklamační řád platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu  www.lm-interier.cz a je součástí uzavřené kupní smlouvy.                                                   Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, zákazníka).

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele internetového obchodu www.lm-interier.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP obchodním zákoníkem, č.513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatelem internetového obchodu www.lm-interier.cz je společnost Sotax s.r.o. se sídlem Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv, IČO: 26224950, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37787.

Definice pojmů uvedené v tomto reklamačním řádu, mají přednost před definicemi obsaženými ve VOP.

Pokud nejsou pojmy definovány ani v reklamačním řádu ani ve VOP, jsou chápány ve významu, v jakém je užívají účinné a platné právní předpisy.

       

POVINNOST KUPUJÍCÍHO

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s reklamačním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím objednaného zboží od prodávajícího, souhlasí kupující  s tímto reklamačním řádem.

Pokud není kupujícím spotřebitel, je povinen zboží dodané prodávajícím důkladně prohlédnout co nejdříve, to znamená bezprostředně při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny možné vady, které lze při této přiměřeně odborné prohlídce zjistit, zejména zda nejsou poškozeny vnější obaly. Pokud zásilka obsahuje sklo, je nutné tento viditelně označený díl rozbalit a zkontrolovat. Reklamace na toto zboží bude uznána pouze za předpokladu, že vnější obal bude nepoškozen. Reklamaci na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce. Prosíme o důkladnou kontrolu. Pozdější reklamace na mechanické poškození výrobku už není možné uznat za oprávněné a nelze akceptovat jako reklamaci zboží, které je viditelně poškozené dopravou.

Kontaktní osobou pro řešení reklamací je pan Ludvík Málek, telefon 725 268 171, e-mail: reklamace@lm-interier.cz.

Kupující, kterým je spotřebitel, zvolí ve vlastním zájmu podobný postup s ohledem na fakt, že při převzetí zboží stvrzuje na přepravním listu svým podpisem vnější bezvadnost a neporušenost zásilky. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

Pokud je při dodání zboží kupujícím zjištěno viditelné poškození obalu, doporučujeme takové zboží NEPŘÍJMAT, a do dokladů řidiče napsat "odmítnuto převzetí z důvodu poškození", případně „převzato s výhradou (např. 5 nepoškozených balíků převzato, 1 poškozený balík odmítnut )“, pokud to bude možné, prosíme o pořízení fotodokumentace.

O této skutečnosti nás informujte e-mailem na adrese: reklamace@lm-interier.cz, případně info@lm-interier.cz., nebo na telefonu 725 268 171.

Pokud zjistíte výrobní vadu po rozbalení zásilky, přičemž její obal byl neporušen, také nás neprodleně kontaktujte.

V případě, že zákazník uplatňuje reklamaci chybějícího dílu v balíku (platí pouze pro sortiment zboží výrobce Black Red White - BRW), je NUTNÉ, aby při podání reklamace přiložil etiketu příslušného balíku. BEZ etikety NELZE uznat reklamaci jako bezplatnou!!!!

Na štítku musí být viditelné, kdo zásilku kompletoval - PAKOWACZ.

Upřesňující informace jsou přiloženy ke každé zásilce, před její expedicí.

Při převzetí zásilky rovněž věnujte pozornost počtu balení a tento počet balení nezapomeňte zapsat do přepravního listu, který podepisujete dopravci.

Bude tak možné reklamovat případné nedodání některého balíku.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu, barevném odstínu nebo množství), je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny, případně e-mailovou adresu: reklamace@lm-interier.cz.

Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejna LM interier, tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice.

Oprávněnou reklamaci v záruční době lze podat buď doporučeným dopisem, e-mailem, nebo osobně na adrese prodejny.

Kupující by měl při reklamaci uvést: (reklamační protokol najdete ZDE)

1. číslo objednávky, které je zasíláno v e-mailu společně s potvrzením objednávky

2. název reklamovaného zboží, pokud je reklamován jen určitý díl, jeho kód, uvedený v montážním návodu

3. co nejvýstižnější popis závady a jejich projevů, pokud možno i s fotografií

4. doklad prokazující uzavření kupní smlouvy, buď kopii faktury či dodacího listu, záruční list

5. adresu kam lze poslat vyřízenou reklamaci, spolu s telefonickým kontaktem a e-mailem

Nebude-li reklamace obsahovat tyto náležitosti, bude s největší pravděpodobností vyřízena jejím zamítnutím, pokud nebude dodatečně kupující schopen dodat potřebné informace a doklady potřebné k úspěšnému vyřízení reklamace.

Před prvním použitím je zákazník povinen prostudovat záruční list včetně českého návodu na montáž, údržbu, příp. obsluhu, zásady používání a ošetřování výrobku a důsledně se těmito informacemi řídit.

 

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající na žádost kupujícího poskytne záruku písemnou formou (záruční list), standardně však prodávající vydává místo záručního listu daňový doklad - FAKTURU, která obsahuje všechny povinné údaje.

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat reklamační protokol písemnou formou, ihned po obdržení reklamace.

Tento protokol obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel uplatnil své právo, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále je zde uvedeno potvrzení o způsobu a datu k vyřízení reklamace, potvrzení o provedení a délce trvání opravy, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při nebo po uplatnění reklamace nedohodnou jinak.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně na adrese prodejny, nebo využít formulář k odeslání elektronickou cestou.

Pro určení oprávněnosti nebo neoprávněnosti reklamace zboží, je nutné doložit výrobek, nebo reklamovaný díl či součást, případně doložit fotografie viditelně zobrazené vady.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo činit kupujícímu spotřebiteli značné obtíže, zejména proto, že je pro něho komplikované dopravit reklamované zboží do místa uplatnění reklamace, prodávající poskytne kupujícímu potřebnou součinnost a dohodnou se na oboustranně vyhovujícím postupu.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, doložením datumu koupě, buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

Bez souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, vyjma případu, kdy jím zvolený způsob řešení není možné včas nebo vůbec uskutečnit.

Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla reklamována již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Délka záruky je 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, nebo ode dne převzetí zboží od dopravce, případně dnem uvedeným v záručním listě. 

V případě provedené záruční opravy se záruka prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

U použitého zboží je možné zkrátit lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců.

Takové zkrácení lhůty vyznačí prodejce na prodejním dokladu, nebo záručním listu.

Kupující uplatní svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží nadále užívá, ačkoliv o vadě věděl. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Po dohodě s prodávajícím může kupující spotřebitel dopravit reklamované zboží na adresu prodejny

LM interier, Tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice, přepravní službou.

Reklamované zboží by mělo být důkladně zabaleno a zabezpečeno, aby v průběhu přepravy nedošlo k jeho poškození.

Zásilka nebo balík by měl být viditelně označený nápisem REKLAMACE a obsahovat reklamované zboží včetně jeho kompletního příslušenství, kopií dokladu o koupi, podrobným popisem závady a dostatečnými kontaktními údaji kupujícího, včetně telefonického kontaktu a zpáteční adresy. Doporučujeme použít reklamační formulář ZDE.

V případě oprávněné reklamace, hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající.

Kupující spotřebitel hradí náklady na dopravu, případně jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, pouze v případech zjevně neoprávněné reklamace. V opačném případě má nárok na náhradu těchto nákladů od prodávajícího.

Jakmile bude reklamace vyřízena, vyzve prodávající bez zbytečného odkladu zákazníka k odběru zboží, nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na zákazníkovu adresu.

 

Záruka na jakost pro kupujícího (podnikatele)

Provozovatel poskytne kupujícímu-podnikateli záruku na jakost ve stejné délce, v jaké ji poskytuje výrobce nebo distributor zboží. Záruka začíná běžet od okamžiku jeho převzetí od prodávajícího, nebo předáním prvnímu dopravci.

Není-li ke zboží vydán záruční list, uplatňuje kupující  práva z vad na základě faktury vydané provozovatelem. Provozovatel sdělí na dotaz délku záruční doby ještě před objednávkou zboží. Další výluky, či omezení, jsou možné pouze tehdy, uvádí-li je výrobce či distributor ve svých záručních podmínkách.

Nárok na uplatnění záruky nevzniká v těchto případech:

mechanické poškození

neoprávněná změna údajů v záručním listu

neodborná instalace, použití, nešetrné nebo násilné zacházení či obsluha, oprava či modifikace,

nekvalifikovaný zásah zákazníka (např. nátěr), vznikla-li vada důsledkem takového zásahu

neodborné ošetřování, zanedbaná péče o zboží

poškození zboží nadměrným zatěžováním, přetěžování, nebo používání, které je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití, nesprávné přemisťování nebo přenášení v zatíženém stavu

poškození zboží při přepravě, pokud nebylo zboží transportováno vozidly společnosti SOTAX s.r.o.

poškození zboží ohněm, vodou, nadměrným slunečním zářením nebo jinými přírodními živly, vyšší mocí, instalací nebo skladování v místě s nadměrnou vlhkostí, prašností nebo nesprávným skladováním mimo rozsah teplot +10°C až +40°C

poškození zboží v rozporu s technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice

nelze reklamovat vadu, která byla na věci v době převzetí a kupující o ní věděl a pro tuto vadu byla sjednána sleva z kupní ceny

na dárky, které jsou poskytovány zdarma, NELZE uplatňovat žádné práva spotřebitele

poškozené zboží je reklamováno po skončení záruční doby.

Toto omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, které jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami prodávajícím a kupujícím výslovně písemně dohodnuty, nebo prodávajícím písemně deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamní kampani, nebo obvyklému způsobu užití zboží.

NELZE REKLAMOVAT BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ ZPŮSOBENÉ JEHO OBVYKLÝM POUŽÍVÁNÍM.

Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží v rámci reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné, nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, pokud se nejedná o znečištění obvyklé.

Kupující má práva plynoucí ze záruky:

- vady odstranitelné - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

Prodávající je povinen vadu včas a bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo pokud se jedná o vadu pouze součásti či dílu, výměnu této součásti nebo reklamovaného dílu.

Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- vady neodstranitelné, bránící řádnému užívání zboží

Kupující spotřebitel má právo na výměnu zboží, nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy

- vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání - (v zásadě tři stejné, nebo 4 různé vady), právo na výměnu vadného zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy

- vady neodstranitelné, tedy takové, které nebrání řádnému užívání věci - nepožaduje-li zákazník výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2020

 


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).