Doprava

Cena za dopravu u nás zakoupeného nábytku naším firemním vozidlem, bez výnosu:

Po dohodě nabízíme možnost odvozu starého, nebo nepotřebného nábytku, do sběrného dvora, na skládku odpadu, nebo třeba na chatu...

Vlastníme koncesi na provozování silniční motorové dopravy do 3,5 tuny včetně.

 

 

 

 

LM - interier na facebooku

Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti  SOTAX  s.r.o.

se sídlem Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv

identifikační číslo: 26224950

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37787

pro prodej zboží on-line obchodu umístěné na internetové adrese

www.lm-interier.cz

 

Tyto obchodní podmínky společnosti SOTAX  s.r.o., se sídlem Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37787 (dále jen prodávající), platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.lm-interier.cz  a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, zákazníka).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva   a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s obchodními podmínkami, na které byl dostatečným způsobem upozorněn ještě před uskutečněním objednávky zboží a měl možnost je důkladně prostudovat.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím objednaného zboží od prodávajícího, souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami.

Kupující bere na vědomí, že prodávající NENÍ POVINEN uzavřít kupní smlouvu, zejména s takovými osobami, které v minulosti porušily závažným způsobem svoje povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Provozovatelem internetového obchodu www.lm-interier.cz je společnost Sotax s.r.o., se sídlem Spytihněv 380,  763 64 Spytihněv, IČ: 26224950, DIČ: CZ26224950, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37787.

 

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.7. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.lm-interier.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

1.10. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- nákladech spojených s dodáním zboží

1.11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "potvrzuji objednávku a zaplatím". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

1.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

1.15. Informace o zboží a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

1.16. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.                                                                              

1.17. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží přestalo výrobcem vyrábět, dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato převedena zpět na účet   v nejkratším možném termínu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.  

1.18. Obrázky a fotografie jednotlivých vzorníků, katalogů a potahových látek prezentované na našem e-shopu, se v odstínech mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů jako je osvětlení v místnosti, stáří a nastavení monitoru, barevným podáním skeneru atd.

1.19. Při objednávce nad 20 000,- Kč, při atypické či zakázkové výrobě, nebo množství, které není obvyklé, může být požadována záloha ve výši až 50% převodem předem na účet dodavatele.

1.20. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat zákazníka neprodleně.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.21. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícími způsoby:

- hotově při osobním odběru na adrese prodejny LM interier, Havlíčkova 1780, 765 02 Otrokovice 

- bezhotovostně platební kartou při osobním odběru na adrese prodejny LM interier, Havlíčkova 1780, 765 02 Otrokovice

- bankovním převodem při osobním odběru na adrese prodejny LM interier, Havlíčkova 1780, 765 02 Otrokovice, předem na účet prodávajícího, číslo účtu:

- 6832252005/2700 - UNI CREDIT BANK

- 232235810/0300 – ČSOB

   (v případě platby převodem, musí být platba připsána na náš účet před odběrem zboží)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- v hotovosti dobírkou při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce

- bankovním převodem předem, před expedicí zboží do místa určeném kupujícím v objednávce

1.22. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.27. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.29.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží

- vyrobeného podle požadavků kupujícího, nebo upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (platí např. u polstrovaného nábytku, který byl vyrobený na zakázku v potahovém materiálu nebo konfiguraci podle zákazníkova výběru, případně se zvoleným mořením dřevěných částí)

- které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

1.30. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.1.29.  (Odstoupení od kupní smlouvy) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní ceny odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě (14 dní). Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

(formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě najdete ZDE)

1.31. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, ledaže by mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.32. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

1.33. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.34. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží a přijaté zboží na vlastní náklady vrátit prodejci, je také prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, za předpokladu, že byla kupní cena za zboží již kupujícím uhrazena.

1.35. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.36. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (rozhodující je uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

1.37. Zboží, které vracíte, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

1.38. Vrácené zboží nemusí být v původním obalu, může být vyzkoušeno, ale nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží by mělo být nepoškozené a kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.      a s kopií originálního dokladu o koupi. Nebude-li zboží vráceno v původním obalu, nebo bude-li tento poškozený, nebo bude výrobek ušpiněný, případně ponese zjevné stopy používání, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové naúčtovány a započteny zákazníkovi s částkou za vrácené zboží. Účtování těchto poplatků lze předejít, pokud zboží sami uvedete do původního stavu. (očištěné, zkompletované a řádně zabalené).

ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ ZBOŽÍ:

SOTAX  s.r.o., prodejna LM interier, Havlíčkova 1780, 765 02 Otrokovice. ( telefon: +420725268171)

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Doporučeně neznamená na dobírku.     

Ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ:

1.39. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.40. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.41. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.42. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo jejímu zjevnému poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientační lhůta k dodání zboží je podle množství a charakteru zboží od 1 do 8 týdnů u tvrdého nábytku a 6 až 10 týdnů u polstrovaného nábytku a pohovek, případně atypů, od potvrzení objednávky. Přesnější dodací lhůta je uvedena v detailech při objednávce zboží. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou pouze ORIENTAČNÍ. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu, NELZE garantovat nevyprodání skladových zásob u dodavatele nebo výrobce a s tím spojené prodloužení publikované dodací lhůty.

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že téměř žádný výrobce tvrdého nebo polstrovaného nábytku nezvládá v období od začátku listopadu do poloviny ledna dalšího roku dodávky v termínech, které jinak dodržuje během roku, a které jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží. 

Technicky nemůžeme zvládnout tyto termíny opravovat, ale při objednávce vám potvrdíme reálný termín dodání, případně budeme reagovat na e-mailový dotaz ohledně dodací lhůty.

Je nám líto, ale toto prodloužení dodacích lhůt nemůžeme nijak ovlivnit.

V případě, že máte objednáno více druhů zboží, bude vyexpedováno, až bude skladem kompletní zásilka.

Jakmile je zboží určené pro Vás fyzicky na našem skladě, prodejce Vás bude kontaktovat a upřesní na základě vzájemné dohody termín dodání. Zboží doručujeme výhradně naší dopravou, případně si je může kupující vyzvednout sám.

Dopravce neprovádí službu výnos do patra, nebo bytu.

Nábytek je většinou dodáván v demontu, zabalený v kartonových krabicích. Není-li uvedeno jinak, jedná se u nábytku o zboží určené k vlastní montáži dodávané v DEMONTU. Rovněž u polstrovaného nábytku, může být nutné smontování několika dílů do výsledného celku.

Před samotným příjezdem Vás řidič bude kontaktovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CENA DOPRAVY VOZIDLEM PRODEJCE:

do 10 km – 350,- Kč

do 20 km – 450,- Kč

do 30 km – 600,- Kč

do 50 km – 800,- Kč

do 100 km – 1 000,- Kč

při objednávce nad 24 999,- Kč Vám přivezeme zboží vozidlem prodejce v rámci ZL kraje do 100 km ZDARMA. 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.43. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.44. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- je zboží v odpovídajícím množství, druhu, jakosti a funkčnosti

- je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

1.45. Ustanovení uvedená v článku 1.44 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

1.46. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

- je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem

- věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv

- je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat

- věc odpovídá jakosti nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy

Ustanovení čl. 1.46 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

1.47. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu.

1.47. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

1.48. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

1.49. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady hodnotu, kterou by měla věc bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou měla věc bez vady.

1.50. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

1.51. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 1.50 obchodních podmínek

- se vada projeví opakovaně

- je vada podstatným porušením kupní smlouvy

- je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží        pro kupujícího

1.52. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 1.51 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

1.53. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého byla věc koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

1.54. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

1.55. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

1.56. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 1.55 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu.

1.57. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

1.58. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese provozovny:

LM interier, Havlíčkova 1780, 765 02 Otrokovice, telefonicky na čísle: 725 268 171, či elektronickou poštou na adrese: info@lm-interier.cz).

1.59. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve kterém je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

1.60. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

(formulář pro nahlášení reklamace najdete ZDE)

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.61. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.62. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku

1.63. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@lm-interier.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

1.64. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.65. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.66. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.67. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.68. Prodávající je povinen na žádost spotřebitele poskytnout písemnou záruku v podobě záručního listu. V opačném případě postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení (faktura), kterou obdrží kupující při dodávce zboží.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.69. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.70. Kupující souhlasí ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. ( Nejedná se o souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, ke zpracování osobních údajů pro tyto účely může docházet buď na základě souhlasu kupujícího dle čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na základě tzv. oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

1.71. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. DORUČOVÁNÍ

1.72. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.73. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 

1.74. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.75. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.76. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní údaje prodávajícího: SOTAX  s.r.o. Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv

info@lm-interier.cz, objednavky@lm-interier.cz, reklamace@lm-interier.cz, telefon: +420725268171                                                         www.lm-interier.cz

Kontaktní údaje prodejny:

(adresa pro zpětné zaslání zboží při odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 ti denní lhůtě, výdejní místo pro zboží, místo pro uplatnění reklamace)

Prodejna nábytku LM interier, Havlíčkova 1780, 765 02 Otrokovice

www.lm-interier.cz  info@lm-interier.cz, telefon: 725268171

GPS: 49°12´813"N, 17°31´038"E   IČP: 1002165474

Otevírací doba: PONDĚLÍ – PÁTEK – 9.00 – 17.00, SOBOTA – vyhrazeno pouze pro předem objednané klienty, NEDĚLE – ZAVŘENO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní obchodní podmínky byly platné do 18.12.2022

Uvedené obchodní podmínky jsou platné ode dne 19.12.2022

Provozovatel internetového obchodu www.lm-interier.cz, firma SOTAX  s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

 

Děkujeme za Váš čas, který jste strávili přečtením našich obchodních podmínek.

                                         


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).