Akční letáky
Doprava

Cena za dopravu u nás zakoupeného nábytku naším firemním vozidlem

Po dohodě nabízíme možnost odvozu starého, nebo nepotřebného nábytku, do sběrného dvora, na skládku odpadu, nebo třeba na chatu...

Vlastníme koncesi na provozování silniční motorové dopravy do 3,5 tuny včetně.

 

 

Cena za dopravu přepravní službou TOPTRANS

LM - interier na facebooku

Všeobecné obchodní podmínky

 

společnosti  SOTAX  s.r.o.

se sídlem Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv

identifikační číslo: 26224950

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37787

pro prodej zboží on-line obchodu umístěné na internetové adrese

www.lm-interier.cz

 

Tyto obchodní podmínky společnosti SOTAX  s.r.o., se sídlem Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37787 (dále jen prodávající), platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.lm-interier.cz  a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele, zákazníka).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva   a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s obchodními podmínkami, na které byl dostatečným způsobem upozorněn ještě před uskutečněním objednávky zboží a měl možnost je důkladně prostudovat.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím objednaného zboží od prodávajícího, souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami.

Kupující bere na vědomí, že prodávající NENÍ POVINEN uzavřít kupní smlouvu, zejména s takovými osobami, které v minulosti porušily závažným způsobem svoje povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Provozovatelem internetového obchodu www.lm-interier.cz je společnost Sotax s.r.o., se sídlem Spytihněv 380,  763 64 Spytihněv, IČ: 26224950, DIČ: CZ26224950, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37787.

 

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.7. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.lm-interier.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.9. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.10. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

- nákladech spojených s dodáním zboží

1.11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

1.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.

1.15. Informace o zboží a ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

1.16. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.                                                                              

1.17. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy se objednané zboží přestalo výrobcem vyrábět, dodávat nebo se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele. Pokud taková situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část, nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato převedena zpět na účet   v nejkratším možném termínu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.  

1.18. Obrázky a fotografie jednotlivých vzorníků, katalogů a potahových látek prezentované na našem e-shopu, se v odstínech mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodů jako je osvětlení v místnosti, stáří a nastavení monitoru, barevným podáním skeneru atd.

1.19. Při objednávce nad 20 000,- Kč, při atypické či zakázkové výrobě, nebo množství, které není obvyklé, může být požadována záloha ve výši až 50% převodem předem na účet dodavatele.

1.20. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat zákazníka neprodleně.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.21. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit  prodávajícímu následujícími způsoby:

- hotově při osobním odběru na adrese prodejny LM interier, Tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice 

- bezhotovostně platební kartou při osobním odběru na adrese prodejny LM interier, Tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice

- bankovním převodem při osobním odběru na adrese prodejny LM interier, Tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice, předem na účet prodávajícího, číslo účtu:

- 6832252005/2700 - UNI CREDIT BANK

- 232235810/0300 – ČSOB

- 1016885194/6100 - EQUA BANK

   (v případě platby převodem, musí být platba připsána na náš účet před odběrem zboží)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- v hotovosti dobírkou při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce

- bankovním převodem předem, před expedicí zboží do místa určeném kupujícím v objednávce

1.22. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.23. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

1.24. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

1.25. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.26. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.27. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.28. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.29.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží

- upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (platí např. u polstrovaného nábytku, který byl vyrobený na zakázku v potahovém materiálu nebo konfiguraci podle zákazníkova výběru, případně se zvoleným mořením dřevěných částí)

- které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

- v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

1.30. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.1.29.  (Odstoupení od kupní smlouvy) či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní ceny odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

(formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě najdete ZDE)

1.31. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.32. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.30. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

1.33. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.34. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží a přijaté zboží na vlastní náklady vrátit prodejci, je také prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, za předpokladu, že byla kupní cena za zboží již kupujícím uhrazena.

1.35. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.36. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (rozhodující je uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

1.37. Zboží, které vracíte, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

1.38. Vrácené zboží nemusí být v původním obalu, může být vyzkoušeno, ale nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží by mělo být nepoškozené a kompletní, včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.      a s kopií originálního dokladu o koupi. Nebude-li zboží vráceno v původním obalu, nebo bude-li tento poškozený, nebo bude výrobek ušpiněný, případně ponese zjevné stopy používání, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové naúčtovány a započteny zákazníkovi s částkou za vrácené zboží. Účtování těchto poplatků lze předejít, pokud zboží sami uvedete do původního stavu. (očištěné, zkompletované a řádně zabalené).

ADRESA PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ ZBOŽÍ:

SOTAX  s.r.o., prodejna LM interier, tř. T.Bati 1566, 765 02 Otrokovice. 

Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

Doporučeně neznamená na dobírku.     

Ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ:

1.39. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.40. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.41. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.42. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo jejímu zjevnému poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientační lhůta k dodání zboží je podle množství a charakteru zboží od 1 do 6 týdnů u tvrdého nábytku a 4 až 10 týdnů u polstrovaného nábytku a pohovek, případně atypů, od potvrzení objednávky. Přesnější dodací lhůta je uvedena v detailech při objednávce zboží. Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou pouze ORIENTAČNÍ. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu, NELZE garantovat nevyprodání skladových zásob u dodavatele nebo výrobce a s tím spojené prodloužení publikované dodací lhůty.

Zároveň upozorňjeme na skutečnost, že téměř žádný výrobce tvrdého nebo polstrovaného nábytku nezvládá v období od začátku listopadu do poloviny ledna dalšího roku dodávky v termínech, které jinak dodržuje během roku, a které jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží. 

Technicky nemůžeme zvládnout tyto termíny opravovat, ale při objednávce vám potvrdíme reálný termín dodání, případně budeme reagovat na e-mailový dotaz ohledně dodací lhůty.

Je nám líto, ale toto prodloužení dodacích lhůt nemůžeme nijak ovlivnit.

V případě, že máte objednáno více druhů zboží, bude vyexpedováno, až bude skladem kompletní zásilka.

Jakmile zboží určené pro Vás fyzicky opustí náš sklad, obdržíte oznamovací e-mail. Přepravní společnost většinou zboží dodá většinou následující den. V den rozvozu obdržíte sms zprávu s kontaktem na řidiče, se kterým si můžete upřesnit termín dodání. Doručování zásilek probíhá většinou v době od 9.00 – 16.00 hodin. Zároveň s sms zprávou obdržíte i e-mail s interaktivním odkazem umožňujícím sledování zásilky.

Přeprava je považována za uskutečněnou v okamžiku složení na chodníku před domem na určené adrese. 

Přepravní společnost neprovádí službu výnos do patra, nebo bytu.

Nábytek je většinou dodáván v demontu, zabalený v kartonových krabicích na paletě. Není-li uvedeno jinak, jedná se u nábytku o zboží určené k vlastní montáži dodávané v DEMONTU. Rovněž u polstrovaného nábytku, může být nutné smontování několika dílů do výsledného celku.

Před samotným příjezdem Vás řidič bude kontaktovat, nebudete-li k zastižení na udané adrese ponechá ve Vaší schránce oznámení o uložení zásilky na regionálním depu.

Telefonicky lze pak objednat opětovné doručení zásilky na místo v určení v době, který si dohodnete s pracovníky depa.

Toto druhé doručení zásilky je zdarma.

Pokud by přepravní společnost  do 3 dnů od námi avizovaného termínu dodání zboží nedodala, ani nezanechala oznámení o uložení zásilky, neváhejte nás kontaktovat.

Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

NEPODEPISUJTE ve vlastním zájmu řidiči doručovací list před důkladným zkontrolováním zásilky (zejména skla) a zaznamenejte na tento doručovací list veškeré výhrady, nebo podezření na poškození zboží! V případě zjevného poškození zásilky tuto NEPŘEBÍREJTE !!!

CENA DOPRAVY (ceník TOPTRANS ZDE)

Cena za dopravu se liší podle hodnoty, objemu a hmotnosti objednaného zboží:

při objednávce do 30 000,- Kč je cena za dopravu v rámci ČR od 74,- Kč výše dle ceníku,

při objednávce nad 30 000,- Kč Vám přivezeme zboží ZDARMA. (neplatí při individuální přepravě rozměrného a polstrovaného nábytku)

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.43. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.44. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

- je zboží v odpovídajícím množství

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

1.45. Ustanovení uvedená v článku 1.44 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.46. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.47. Práva z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl, nebo kupující spotřebitel sám vadu způsobil. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny ( LM interier, tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice). 

1.48. Pokud je to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pokud je možné odstranění vady bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

(formulář pro nahlášení reklamace najdete ZDE)

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.49. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.50. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

1.51. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@lm-interier.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.52. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo které je předmětem sporu u prodávajícího poprvé. Platformu pro řešení sporů   on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

1.53. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 23. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

1.54. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.55. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.56. Prodávající je povinen na žádost spotřebitele poskytnout písemnou záruku v podobě záručního listu. V opačném případě postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení (faktura), kterou obdrží kupující při dodávce zboží.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.57. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.58. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací nebo fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále společně vše jen jako "osobní údaje").

1.59. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.60. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.61. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.62. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.63. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.64. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel ( čl. 1.61.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

1.65. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.66. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícím se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího.

1.67. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

1.68. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.69. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.70. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnosti nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

1.71. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.72. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktní údaje prodávajícího: SOTAX  s.r.o. Spytihněv 380, 763 64 Spytihněv

info@lm-interier.cz, objednavky@lm-interier.cz, reklamace@lm-interier.cz, telefon: +420725268171                                                                                          

www.lm-interier.cz

Kontaktní údaje prodejny:

(adresa pro zpětné zaslání zboží při odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 ti denní lhůtě, výdejní místo pro zboží, místo pro uplatnění reklamace)

Prodejna nábytku LM interier, tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice

www.lm-interier.cz  info@lm-interier.cz, telefon: 725268171

GPS: 49°12´813"N, 17°31´038"E   IČP: 1002165474

Otevírací doba: PONDĚLÍ – PÁTEK – 9.00 – 17.00, SOBOTA – 9.00 – 11.00, NEDĚLE – ZAVŘENO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní obchodní podmínky byly platné do 10.7.2020

Uvedené obchodní podmínky jsou platné ode dne 11.7.2020

Provozovatel internetového obchodu www.lm-interier.cz, firma SOTAX  s.r.o., si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

 

Děkujeme za Váš čas, který jste strávili přečtením našich obchodních podmínek.

                                         


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).